ŠTÍŘÍ DŮL

Rekreační středisko na Vysočině

Žďárské vrchy-Železné hory

Ubytování-Stravování-Turistika-Sport

 

 

Půjčování jízdních kol
Smlouva o zapůjčení hmotné věci se podepisuje při převzetí kola, host svým podpisem stvrzuje, že mu bylo předáno kolo v dobrém stavu, bez závad, a zavazuje se převzít za něj hmotnou odpovědnost.
Kolo je zapůjčeno pouze po předložení platného průkazu totožnosti.Kolo se zapůjčuje na dobu dohodnutou se zákazníkem ve smlouvě.Cena za vypůjčení je splatná okamžikem vypůjčení.Zákazník je povinen si ověřit technický stav vypůjčeného kola před úhradou ceny za vypůjčení.Předání vypůjčeného kola třetí osobě je zakázáno!
Při poškození nebo ztrátě vypůjčeného kola je zákazník povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit v půjčovně u odpovědné osoby, kterou bude případ /škoda/ posouzen ,a bude-li zřejmé zavinění z hostovy strany , host má povinnost vzniklou škodu nahradit.
Při předávání kola zpět do půjčovny musí být kolo vráceno čisté a ve stejném stavu, v jakém bylo převzato.
Zákazník bere na vědomí, že nevrátí-li předmět jemu zapůjčený, bude vrácení vymáháno soudní cestou. Provozovatelé nenesou jakoukoliv odpovědnost za škodu nebo úraz vzniklý nesprávným používáním zapůjčené věci zákazníkem činedostatkem fyzické zdatnosti zákazníka, nebo jeho nevhodným jednáním, např. pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Prohlášení zákazníka:
Prohlašuji,
že jsem se seznámil s ceníkem půjčovného
že jsem se seznámil s výpůjčním řádem
že budu chránit vypůjčené předměty před poškozením
že vypůjčené předměty vrátím ve smluvené době
že uhradím zvýšené půjčovné při pozdním vrácení
že uhradím škody vzniklé poškozením nebo ztrátou vypůjčených předmětů
že souhlasím s projednáváním případných soudních sporů, spojených s vypůjčením předmětu, u soudu v Havlíčkově Brodě
Ceník půjčovného kol
Půjčujeme treková a horská kola Autor Solution a Stratos, velikosti 18?, 19?, 20?, a 24?, brašny a helmy. Při zapůjčení kola je součástí vybavení zámek.

Ceník


Výpůjční řád windsurfingu
1. Předmět se půjčuje na základě předložení platného průkazu totožnosti osobám starším 18-ti let, osobám mladším pouze v doprovodu odpovědné osoby.
2 Předmět se půjčuje na dobu smluvně dohodnutou se zákazníkem.
3. Půjčovné je splatné ihned po zapůjčení předmětu. V případě vrácení před dohodnutým termínem se půjčovné nevrací. Při překročení sjednané doby vypůjčení se zákazníkovi vyúčtuje půjčovné podle ceníku i na dobu, o kterou byla sjednaná doba překročena. Zákazník je povinen seznámit se s ceníkem půjčovného.
4. Nevrátí-li zákazník předmět jemu zapůjčený, bude vrácení vymáháno soudní cestou.
5. Zákazník bere na vědomí , že je oprávněn použít vypůjčený předmět pouze pro vlastní potřebu a že půjčování tohoto předmětu dalším osob je zakázáno!
6. Při převzetí předmětu z půjčovny je zákazník povinen přesvědčit se o stavu zapůjčeného předmětu. Dále je povinen řídit se vyhláškou o provozování WS na rybníku Řeka vydanou OÚ Krucemburk. Totéž platí pro rybník Velké Dářko apod.
7. Zákazník odpovídá za vypůjčený předmět a za jeho stav. Při používání je povinen zacházet s předmětem s největší opatrností. V případě poškození, zničení či ztráty je povinen nahradit vzniklou škodu.
8. Povinností zákazníka je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání předmětu se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
9. Provozovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za škodu nebo úraz vzniklý nesprávným používáním zapůjčeného předmětu, neopatrností nebo nedostatkem fyzické zdatnosti zákazníka nebo jeho nevhodným chováním, především pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

K dispozici je 6 plováků různých velikostí značky Hifly a oplachtění Hifly velikostí 6,3 m2, 5,5 m2, 4,7 m2, 3 m2 a 2 m2. Poslední dva rozměry jsou dětské plachty.

Ceník

Výpůjční řád potápěčského vybavení

1. Výstroj bude zapůjčena pouze po doložení potápěčské kvalifikace /min. PADI OWD nebo ekvivalentu jiného výcvikového systému).
2. Jedním půjčovním dnem se rozumí 24 hodin, hodina zapůjčení je druhý den hodinou vrácení vybavení.
3. Provozovatel se zavazuje zapůjčit otestovanou a nepoškozenou výstroj. Zákazník se zavazuje vrátit výstroj v původním stavu, popř. uhradit náklady spojené s opravou. V případě ztráty nebo odcizení uhradí celkovou plnou cenu za pořízení adekvátní náhrady.
4. Zákazník je plně odpovědný za výstroj, kterou nesmí zapůjčit třetí osobě. Dále se zavazuje o výstroj pečovat a zacházet s ní opatrně.
5. Prodloužení termínu zapůjčení je možné po dohodě s provozovatelem. Při nedodržení termínu vrácení zákazník uhradí dvojnásobnou sazbu denního půjčovného.
6. Provozovatelé nenesou jakoukoliv odpovědnost za škodu nebo úraz vzniklý nesprávným používáním výstroje,neopatrností či nedostatkem fyzické zdatnosti zákazníka, jeho nevhodným chováním, především pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
7. Zákazník bere na vědomí, že nevrátí-li jemu zapůjčený předmět, bude vrácení vymáháno soudní cestou.

K dispozici jsou neoprény značky DACOR velikost XL, XXL, XXXL, žakety DACOR, automatika DACOR, tlaková láhev FABER 12 l, tlakoměr-hloubkoměr MDC Futura, dále ploutve, botičky, šnorchly, rukavice a doplňky pro potápěče(baterka, nůž). Zajišťujeme i plnění lahví - cena za 1l je 10 Kč.

Ceník