PROVOZNÍ ŘÁD

1. Hosté jsou před ubytováním seznámeni s cenami ubytování i ostatních služeb a uhradí 50 % zálohu. Konečné vyúčtování je provedeno poslední den pobytu.
2. Provozovatel dohodne s hostem místo ubytování, vyhrazuje si však právo ve zvláštních případech dodatečně nabídnout hostovi jiné než sjednané místo ubytování.
3. Hosté si s sebou vezmou domácí obuv, ve které se pohybují na pokojích a ve společenských místnostech.
4. Host obdrží od provozovatele povlečení na lůžkoviny, sám si povlékne. Po ukončení pobytu host povlečení z lůžkovin sundá.
5. Při nástupu host vizuelně zkontroluje vybavení pokoje a případné nedostatky nebo poškozené vybavení okamžitě oznámí (pokud nedopatřením toto pracovnice při předcházejícím úklidu přehlédly). Pokud se stane, že vinou hosta dojde k poškození vybavení pokoje nebo vybavení společných prostor, je host povinen tuto skutečnost provozovateli bez odkladu oznámit a způsobenou škodu uhradit.
6. Poslední den pobytu host uvolní pokoj do 9,30 hodin, pokud se nedohodne s provozovatelem jinak.
7. Ubytování se účtuje za skutečně obsazená lůžka v pokoji, nikoliv za celý pokoj.
8. Ubytováni nemohou být hosté, kteří jsou postiženi infekčními chorobami.
9. Ve středisku může host přijímat návštěvy pouze v denních hodinách, je nepřípustné, aby bez zaplacení pobytu přenocovaly. Návštěvu je host povinen provozovateli oznámit.
10. Do pokojů a ostatních prostor budov je zakázáno umísťovat jízdní kola a jiné rozměrné sportovní potřeby - je pro ně vyhrazena úschovna kol a sportovních potřeb.
11. V pokojích a společných prostorách střediska nesmí host bez souhlasu provozovatele přemísťovat nábytek. Rovněž nesmí provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě ani jiné instalace.
12. Z bezpečnostních důvodů není hostům povoleno užívat v objektech střediska vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů apod.).
13. Hosté jsou povinni dbát na uzavírání vodovodních kohoutků, zhášení světel při odchodu z pokoje a hygienických zařízení. Zhášet světla je host povinen i v případě, že odchází jako poslední ze společenských prostor. Prosíme hosty, aby okna otvírali až po odhrnutí záclony na stranu, aby nedošlo k jejímu poškození.
14. Hřiště a vybavení dětských koutků mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. HOUPAČKY SMÍ POUŽÍVAT POUZE DĚTI DO 50 KG VÁHY. Provozovatel rovněž žádá dospělé, aby nepouštěli bez dozoru děti k rybníku v areálu (loďka, šlapadlo, případně koupání). Provozovatel nenese zodpovědnost za případné úrazy či poškození zdraví , které si host způsobí.
15. Rybolov v rybníku v areálu je povolen pouze po dohodě s provozovatelem, zpoplatněny jsou pouze úlovky, které si rybář ponechá.
16. Domácí mazlíčci (psi a jiná zvířata) mohou být ubytováni pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich způsobilý zdravotní stav - např. doloží doklad o očkování psa. Majitel je odpovědný za chování svého mazlíčka a je povinen uklízet po něm exkrementy. Zvířata se nesmí bez dozoru volně pohybovat v budovách ani ve venkovním prostoru, v době podávání jídla nesmí být přítomna v jídelně.
17. Do areálu střediska je možné přijíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách, parkovat se smí jen na vyhrazených místech. Bezdůvodné projíždění, ponechání motorů v běhu a používání zvukových signálů není dovoleno. Mytí motorových vozidel v areálu střediska je zakázáno.
18. Rozdělávání ohňů je dovoleno pouze na vyhrazených místech (místo pro táborák, ohniště ve stanu tee-pee).
19. VE VŠECH BUDOVÁCH JE KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. Při kouření venku je kuřák povinen ukládat nedopalky pouze do rozmístěných popelníků.
20. Host je povinen v celém areálu udržovat pořádek, odpady všech druhů je povinen ukládat na vyhrazená místa a do nádob k tomu určených.
21. V DOBĚ OD 22,00 VEČER DO 6,00 RÁNO JE HOST POVINEN DODRŽOVAT NOČNÍ KLID. V průběhu dne prosíme hosty, aby nerušili ostatní hosty nadměrnou hlučností.
22. Středisko Štíří Důl leží v chráněné krajinné oblasti. Kácení lesního porostu či jiné poškozování přírody je přísně zakázáno.
23. Rekreační středisko Štíří Důl nenese odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny provozovatelem nebo zaměstnanci střediska. Provozovatel zodpovídá pouze za věci, které převzal do úschovy - v případě jejich ztráty nebo poškození je povinen vzniklou škodu hostovi uhradit. Hosté jsou povinni zavírat venkovní vstupní dveře při příchodu do budov i při odchodu z nich.
24. Host je povinen dodržovat tento řád. V případě, že hrubým způsobem poruší uvedená ustanovení, má provozovatel právo ukončit pobyt hosta s okamžitou platností a s využitím storno poplatků.

Důležitá telefonní čísla:
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112

HASIČI 150
POLICIE 158
ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155PROVOZOVATELÉ: Aleš Pecina 606 423 704
Jaroslava Pecinová 602 248 615
Miloš Pecina 606 307 070